Back To Top

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ มีนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้บริจาค หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริจาคของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ผู้บริจาคได้ร้องขอและให้อำนาจแก่มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ในการดำเนินการ หรือ
  2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้บริจาคของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ด้วยเช่นกัน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

  1. มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการและพนังงานดำเนินงาน เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือการแนะนำบุคลากรในองค์กร โดยมีการขออนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลเป็นแบบลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เช่น ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของแต่ละบุคคล และรูปถ่าย
  2. มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้มีการโปรโมทหรือโฆษณาโดยการใช้ รูปภาพ และ วีดิโอ เป็นหลัก เพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ การนำเสนอในการทำงาน และการลงพื้นที่จริง โดยไม่ได้มีการนำมาทำเป็นการค้าแต่อย่างใดและทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญได้ขออนุญาตจากบุคคลในรูปภาพ และวีดิโอ โดยมีการขออนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุญาตในการเปิดเผยข้อมูลรูปภาพ หรือวีดิโอของบุคคลนั้น
กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ วางอยู่บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบุตัวตนและจดจำผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์เพื่อจะจัดเก็บข้อมูล เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะถูกแบ่งประเภทไปตามหน้าที่การใช้งานและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน คุกกี้ปฏิบัติงาน คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผล และคุกกี้สำหรับการตลาด

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราและหุ้นส่วนบุคคลภายนอกของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้สำหรับข้อมูลการเข้าใช้บริการ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึง

  1. จดจำผู้ใช้งาน
  2. วิเคราะห์การใช้งานของท่านบนบริการของเรา เราสามารถใช้คุกกี้เพื่อจะเข้าใจว่าผู้ใช้บริการใช้งานอะไรบ้างบนบริการของเรา หรือหน้าไหน ส่วนไหนของบริการที่เป็นที่นิยมที่สุด
  3. ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินเมื่อท่านใช้บริการของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยผู้ประมวลผลบุคคลภายนอก หรือผู้ประมวลผลด้านธุรกรรมทางการเงินของเราเอง ผู้ประมวลผลด้านธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้น อาจจัดให้มีคุกกี้ซึ่งทำให้ท่านสามารถทำการจ่ายเงินในครั้งต่อๆ ไปโดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ท่านได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้ว

คุกกี้ที่ทางเราใช้เรียกว่า first-party cookies ส่วนคุกกี้ที่ใช้โดยหุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกคือ third-party cookies โดยเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บโดย third-party cookies ได้ และบริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บผ่านคุกกี้ของเราเช่นกัน

ชนิดของคุกกี้

เราขออธิบายเพิ่มเติมในตารางด้านล่างว่าเราใช้คุกกี้แต่ละประเภทอย่างไรบนบริการของเรา โดยทั้งหมดหรือบางส่วนของคุกกี้อาจอยู่บนบราวเซอร์ของท่าน บราวเซอร์ของท่านอาจสามารถปิดหรือจัดการคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านทำเช่นนั้น เราอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความชอบของท่านได้ และบริการบางส่วนของเราอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างที่สมควร

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

การตั้งค่า : เราใช้คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่างๆ ของท่าน เพื่อที่จะมั่นใจว่าบริการของเราเหมาะสมกับท่าน คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล เช่น ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่ หากท่านดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวซึ่งเก็บโดยคุกกี้ การตั้งค่าอาจส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการของเรา

ความปลอดภัย : เราใช้คุกกี้เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน และเพื่อป้องกันการฉ้อฉล อาชญากรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสงสัย

ระบบ : เราใช้คุกกี้นี้เพื่อแสดง และปรับปรุงบริการของเรา

ประสิทธิผล : เราใช้คุกกี้นี้เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้สามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนของเราเตอร์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และประเมินความเร็วในการโหลดข้อมูลของบริการเราเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก เราอาจใช้คุกกี้นี้ในการบันทึกข้อมูลชั่วคราวบนบราวเซอร์ของท่านเพื่อที่จะสามารถโหลดข้อมูลและตอบสนองความเร็วได้มากขึ้น เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา

การจัดการคุกกี้ : ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ได้ และท่านมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ถ้าท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่านอาจจะพบว่าระบบหรือบริการของเราอาจไม่สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ การตั้งค่าบนบนบราวเซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อจะบริหารจัดการคุกกี้ ท่านควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน