Back To Top

กิจกรรมของมูลนิธิ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อย...

ข่าวสารของมูลนิธิ

โครงการ มอบทุนการศึกษาสามเณร เด็กนักเรียน

โครงการ “ครูบาอาสาปันสุข” เสริมสร้างกำลังใจ สู้ภัยโควิด

ธนาณัติถวายปัจจัย อิ่มบุญกับไปรษณีย์

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่