Back To Top

ประวัติมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

ประวัติมูลนิธิ
พระครูบาน้อย เขมปัญโญ

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
Phrakhruba Noi Khemmapunyo Foundation

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
โดยมีนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุญาตจดทะเบียนแล้วและทะเบียนจัดตั้งเลขที่ ชม ๓๕๖ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลของกรมสรรพากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ ๘๘๔
และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลของกรมสรรพสามิต ตามกระทรวงการคลัง ลำดับที่ ๑๒๕
ตลอดถึงเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ของทาง มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เพื่อสร้างเด็ก และเยาวชน ให้มีความเป็นพลเมืองที่เก่ง ดี มีคุณภาพต่อสังคม ตลอดถึงร่วมช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ

พันธกิจ ของทาง มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

 1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
 5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น
 6. พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูงวัตถุประสงค์

ภารกิจหลัก ของทาง มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถณะบุคลากรด้านการจัดการสวัสดิการสังคม
 • ช่วยเหลือคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในด้านทุนทรัพย์และการศึกษา
 • ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน
 • ให้การสนับสนุนงานช่วยเหลือ ด้านสาธารณะกุศล แก่ ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ ต่างๆ

วัตถุประสงค์หลักคือ

 1. เพื่อช่วยส่งเสริม และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อปลูกฝังค่านิยม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 3. เพื่อสนับสนุน และช่วยส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬา แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
 4. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายพระปริยัติธรรมธรรม แก่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 5. เพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็ก ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก ขององค์การสหประชาชาติ
 6. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำรวจ และศึกษาค้นคว้าภาวะความขาดแคลน และความต้องการของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อนำมาพิจารณาหาทางช่วยเหลือ ตลอดถึงสงเคราะห์อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ตลอดถึงให้การดูแลผู้ยากไร้ ให้ได้รับโอกาส ตลอดถึงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน
 7. เพื่อดำเนินการร่วมมือตลอดถึงให้การสนับสนุน และช่วยเหลือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในประเทศด้านการสาธารณกุศล และการสาธารณประโยชน์
 8. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด

สารจากผู้บริหาร

เจริญพรท่านผู้ที่มีจิตเมตตาและใจบุญทุกท่าน

อาตมาภาพฯ พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อาตมาภาพฯ ขออนุโมทนาผู้ที่มีจิตเมตตาและใจบุญทุกท่าน ที่ท่านทั้งหลายให้การสนับสนุนกับทางมูลนิธิฯ โดยตลอดมา ท้ายนี้อาตมาภาพฯ ขออาราธนาอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนถึงบารมีธรรมพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่ท่านได้เคารพนับถือทุกสิ่งอย่าง จงโปรดดลบันดาลประทานพร ให้ท่านที่คอยสนับสนุนและท่านผู้มีอุปะการคุณให้กับทาง มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยตลอดมา ครั้งนี้ จงเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งใด โดยชอบที่ไม่เหลือวิสัยเหตุปัจจัยก็ขอให้จงสำเร็จทุกประการ

(พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์)
ประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ