Back To Top

ข่าวสาร

<< ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ พัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิตของเด็ก

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับจัดมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง สำหรับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทางด้านเทคโนโลยีด้านไอที