Back To Top

กิจกรรม

<< ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ "ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์"

ภาพการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพื่อองค์กรฯ พร้อมคณะครูบาอาจารย์ มอบโอกาสทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการหาเด็กด้อยโอกาสที่ยากจนและ เรียนดี เข้าใน “ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์” เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทุนการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งมูลนิธิ ฯ ยังสนับสนุนให้ เด็กด้อยโอกาส (เด็กชาย) เข้ารับการบรรพชา ในวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และบริษัท แลคตาซอย จำกัด