Back To Top

กิจกรรม

<< ข่าวสารและกิจกรรม

โคก หนอง นา โมเดล ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลการเเข่งขันการประกวดทักษะวิชาการ การเเข่งขันภาพวาด ในหัวข้อ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายกุลชาติ นาปรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ ๑
เด็กชายพิพัฒพล พูลเจริญศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอินทโมลีประทาน จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนสอนศิลปะ ควายอาร์ต สิงห์บุรี)
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ ๒
เด็กหญิงฐิติวรดา บุญสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยา
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงภิณศุกาญจ์ พุทธหน่อแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงภัทรภร เจริญชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลพิเศษ
เด็กหญิงพัชรียา ยอดแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ