Back To Top

กิจกรรม

<< ข่าวสารและกิจกรรม

โคก หนอง นา โมเดล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศผลการเเข่งขันการประกวดทักษะวิชาการ การเเข่งขันภาพวาด ในหัวข้อ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงพิชยาภัทร์ พงษ์ธนินรัชต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ ๑
เด็กหญิงเปรมยุดา กุลประยงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ ๒
เด็กชายภานุพันธ์ แสนทำพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลชมเชย
เด็กชายกิตติชัย ไชยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
รางวัลชมเชย
นายสิรภพ รุยปริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี